Ревизија

 Дома / Услуги / Ревизија

Ревизијата е независна услуга која ја утврдува сигурноста, вистинитоста и кредибилитетот на финансиските извештаи преку кои сите засегнати страни на една компанијата се информираат за финансиската состојба.


Нашата задача, како на одговорен ревизорски тим со 12 годишно искуство, е изразување на независно и стручно мислење за тоа дали вашите финансиски извештаи вистинито и реално ги прикажуваат финансиската состојба и резултатот од работењето.


pro;

Усвоивме ревизорски пристап базиран на професионален интегритет и докажана методологија, со кој вршиме:

- Идентификување и процена на ризици од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи

- Утврдување на степенот на конзистентност на финансиските извештаи од неколку изминати години и нивната усогласеност со Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување

- Утврдување на соодветноста на користените сметководствени политики

- Утврдување на степенот на ефикасност на воспоставените интерни контроли

- Доколку е потребно воспоставување на интерни контроли

Нашите услуги вклучуваат:

- Ревизија на усогласеност

- Совети за корпоративно управување

- Надворешна ревизија

- Совети за примената на сметководствените политики и стандарди за ревизија

- due diligence

- Финансиски извештаи

- Истражување на измами

- Внатрешна ревизија, советодавни и outsourcing извештаи

- I.T. ревизија и безбедност

Ревизорскиот пристап кој го практикуваме е индивидуален и поаѓа од нашиот интерес за разбирање на релевантната индустрија во која вашиот бизнис дејствува, вклучувајќи стратегии, деловни ризици и процеси за управување со ризиците.


Ние пред се’ ги штитиме интересите на сопствениците на бизниси и тоа преку прикажување на точна и јасна слика за финансиската состојба на претпријатието. Стручното мислење кое го изразуваме во ревизорскиот извештај е јасно, концизно и релевантно.


Нашето мото е: да обезбедиме доверба на која вие можете да сметате во секое време!Зошто да не изберете нас?

Подготвени сме да го анализираме вашето финансиско работење со цел да најдеме одговор на прашањата:


  • Дали Вашиот бизнис е заштитен од грешки или измама?
  • Дали ги имате спроведено соодветните контроли?
  • Дали управувањето на менаџментот е адекватно?
  • Дали менаџментот располага со веродостојни информации за донесување на одлуки?
  • Дали вашето работење е усогласено со МСС и МСФИ?
  • Дали располагате со ефективен компјутерски систем?
  • Дали базите на податоци се точни?Извештај транспарентност 2022

Објавено од Ефект плус - 31 Март 2023

Прочитај повеќе