Софтвер

 Дома / Услуги / Софтвер

Компјутерски програми за пратење на сите Ваши активности на едно место: сметководство, магацин, основни средства, камати, извештаи...

Ви нудиме компјутерски програми наменети за мали и средни фирми

Едноставен

Комплетен

Современ

Достапен

Ви нудиме модуларни решенија, едноставни за употреба, со можност за надоградба согласност Вашите потреби. Програмот ги обединува сите Ваши активности на едно место, Ви овозможува брз преглед на секој сегмент од Вашето работење.

Ви нудиме можност да одберете комбинација од компјутерски програми која одговара на Вашето барање.

Финансово работење

Компјутерски програми за пратење на сите Ваши активности на едно место: сметководство, магацин, основни средства, камати, извештаи...

Ви нудиме компјутерски програми наменети за мали и средни фирми

- внес на документи

- извештаи од главна книга

- извештаи од аналитика, пописна листа

- извештаи по работни единици

- ДДВ пријава и евиденција на влезни и излезни фактури за цели на ДДВ се добива автоматски со внес на налози

- автоматско: затворање на ставки, пополнување на обрасци за завршна пресметка, затворање на година...

Компјутерскиот пакет работи самостојно или во склоп на интегриран систем со другите пакети. Вршиме прилагодување на софтверот при секоја законска промена. Инсталацискотот одржување за првата година е бесплатно.


Аналитика по конта
Бруто Биланс
Налози

Материјално работење

- внес на влезни документи (приемници, калкулации на увозни добра, нивелации, отпис)

- внес на излезни документи (фактури, испратници, требовање, испратници во продавница)

- извештаи: материјални картици, биланс на магацин, лагер листа по набавки и продажни цени...

- евиденција во трговија, приемни листи на мало...

- евиденција на трошоци по објекти - градежништво

- модул за производство - евидентирање на потрошок на материјал врз основа на однапред определен номинатив со автоматско евидентирање и прием на готов производ

Компјутерскиот пакет работи самостојно или во склоп на интегриран систем со другите пакети. Вршиме прилагодување на софтверот при секоја законска промена. Инсталацискотот одржување за првата година е бесплатно.


Пребарување на магацин
Внес на артикли
Обработка на документи

Основни средства, плата

Малопродажба

- магацинско работење во продавница

- печатење фискални сметки

- вонбилансна евиденција на купувачи и добавувачиКонплетна пресметка и евиденција за плата

- предвидени повеќе видови на заработки и задршки

- пресметка на плата со автоматска врска со пиом

- персонална евиденција

- внес и евиденција на кредит

- годишен извештај за персонален данок

- пресметка на хранарина, превоз и друго

Пресметка на камати

Основни средства - евиденција и пресметки

Налози за исплата ПП-30, ПП-50


Компјутерскиот пакет работи самостојно или во склоп на интегриран систем со другите пакети. Вршиме прилагодување на софтверот при секоја законска промена. Инсталацискотот одржување за првата година е бесплатно.


Обработка на податоци
Матични податоци за основни средства