Обука за оние кои сакаат да се стекнат со практични вештини во сметководство и оние кои го подготвуваат испитот за стекнување звање Овластен сметководител